Dolnośląska Szkoła Trenerów Młodzieżowych to wyjątkowy program rozwojowy, stanowiący połączenie klasycznej szkoły trenerów, specjalistycznego kursu pracy z młodzieżą i warsztatu narzędzi do działania w społeczności lokalnej.

20 lat działalności Instytutu Edukacji Społecznej pozwoliło nam na wypracowanie własnego stylu trenowania umiejętności interpersonalnych i kompetencji psychologicznych, autorskiej metodyki pracy z grupami i pracy z młodzieżą oraz na stworzenie innowacyjnych narzędzi wspierania rozwoju lokalnych społeczności. Obok wielu działań rozwojowych z młodzieżą i dorosłymi, zdobyliśmy także bogate doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych programów szkolenia trenerów. W latach 2007 – 2011 przeprowadziliśmy 5 edycji Szkoły Młodych Trenerów dla osób, które stawiają pierwsze kroki w karierze trenerskiej. Implementowaliśmy w Polsce standardy zawodu pracownika młodzieżowego. W latach 2010 – 2015 zrealizowaliśmy 6 edycji Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, nowatorskiego w skali europejskiej międzynarodowego programu szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej.

kogo zapraszamy?

Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dolnego Śląska w wieku między 18 a 30 rokiem życia.

Do udziału w Szkole zapraszamy każdego, kto pracuje z młodzieżą lub do tej roli się przygotowuje i chce to robić dobrze, mieć potrzebne do tego profesjonalne przygotowanie, być wyposażonym w specjalistyczną wiedzę, w konkretne i praktyczne umiejętności, w przydatne narzędzia. Zapraszamy każdego, kto w pracy z młodzieżą i we wspieraniu młodych ludzi w rozwoju – chce połączyć praktykowanie pasji z profesjonalnym pomaganiem.

W szczególności kierujemy to zaproszenie do:

 • trenerów i coachów
 • pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych
 • opiekunów, koordynatorów i liderów wolontariatu
 • instruktorów harcerskich
 • psychologów i pedagogów szkolnych
 • nauczycieli
 • trenerów i instruktorów sportowych
 • studentów zainteresowanych pracą z młodzieżą, pracą z grupami i działaniem w lokalnych społecznościach i w organizacjach pozarządowych.

czego się nauczysz w Szkole?

 • poznasz bardziej siebie, swoje zasoby i mocne strony do pracy z ludźmi
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne i kompetencje psychologiczne
 • przygotujesz i przeprowadzisz samodzielnie warsztat edukacyjny z grupą
 • rozpoznasz swój osobisty styl pracy z grupą i nauczysz się radzić sobie w trudnych sytuacjach trenerskich
 • zyskasz wiedzę z obszaru psychologii rozwoju, psychologii zmiany, pracy z grupą, pracy z młodzieżą i wspierania rozwoju lokalnego
 • nauczysz się konkretnych i praktycznych narzędzi pracy z młodzieżą i działania w społeczności lokalnej
 • zdobędziesz umiejętności w obszarze pomocy psychologicznej i coachingu
 • nauczysz się konkretnych narzędzi pracy w społeczności lokalnej, dzięki nim zdobędziesz wiedzę, jak pozyskać środki na pracę z młodzieżą, a następnie jak skutecznie zorganizować projekt edukacyjny

Szkoła to trening umiejętności:

 • pracy z grupą
 • pracy aktywnymi metodami edukacji pozaformalnej
 • wspierania rozwoju młodych ludzi
 • budowania sytuacji edukacyjnych sprzyjających efektywnemu uczeniu się
 • pracy narzędziami coachingu
 • budowania dobrego kontaktu z młodzieżą
 • rozumienia i wykorzystywania w pracy procesu grupowego

Wartością dodaną Szkoły są relacje nawiązane pomiędzy uczestnikami, należącymi do społeczności osób pracujących z młodzieżą i projekty partnerskie, które często są wynikiem współpracy absolwentów naszych programów.

w jaki sposób będziesz się tu uczyć?

Warsztaty prowadzimy w oparciu o najbardziej nowoczesne metody pracy grupowej, bazujące na idei uczenia się przez doświadczenie: ćwiczenia, gry, symulacje, ustawienia systemowe, dramy, analizę przypadku, mini-wykład, informacje zwrotne, pracę w grupach, pracę indywidualną, dyskusję, narzędzia coachingowe – tak by maksymalnie zapewnić uczestnikom okazję do trenowania konkretnych umiejętności i przełożenia ich na codzienną praktykę.

W swojej pracy chętnie opieramy się na procesie grupowym – jesteśmy przekonani, że tylko zanurzenie się w prawdziwym doświadczeniu i odwołanie do realnych potrzeb uczestników szkolenia w kontekście ich codzienności – pozwala na efektywne uczenie się i prawdziwą, długotrwałą zmianę, która przynosi konkretne korzyści.

program i harmonogram warsztatów:

Zajęcia będą zrealizowane w formie 6 warsztatów weekendowych w sali szkoleniowej Instytutu Edukacji Społecznej we Wrocławiu w okresie od października do grudnia 2020 roku.

10 – 11 październik: warsztat pracy z grupą – metody i techniki edukacji pozaformalnej, zamienianie ich w spójny i celowy scenariusz zajęć, dopasowany do potrzeb uczestników, przez rozumienie procesu grupowego po praktyczne ćwiczenie pierwszego kontaktu z grupą i trudnych sytuacji w pracy trenera.

24 – 25 październik: warsztat pracy z młodzieżą – warsztat na którym omawiamy fazy rozwojowe młodych ludzi, potrzeby z nimi związane oraz rolę i dorosłych w ich wspieraniu, szukamy w sobie zasobów do pracy z młodymi ludźmi i konstruujemy innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji pozaformalnej.

7 – 8 listopad: pozyskiwanie środków na działalność edukacyjną – praca metodyką edukacji pozaformalnej, pomimo swoich niezaprzeczalnych zalet, ma swoją cenę. Działania poza oficjalnym systemem edukacyjnym oznaczają, że to sam pracownik młodzieżowy jest zmuszony do samodzielnego szukania środków na sfinansowanie kolejnych projektów edukacyjnych. W ciągu dwóch intensywnych dni uczestnicy szkoły dowiedzą się jak pozyskiwać środki ze źródeł publicznych i prywatnych, jak realizować projekty bez angażowania środków pieniężnych, jak wykorzystywać współpracę z biznesem w realizacji celów edukacyjnych . W czasie tego zjazdu uczestnicy dowiedzą się między innymi: jakie przepisy regulują organizację otwartych konkursów ofert, zbiórek publicznych, darowizn i sponsoringu. Poznają kilkadziesiąt źródeł finansowania działań edukacyjnych zarówno w kraju jak i za granicą. Poznają podstawy tworzenia strategii fundraisingowej dla własnej organizacji/ instytucji.

21 – 22 listopad: tworzenie i zarządzania projektami w metodologii PCM tematyka tego warsztatu powiązana  jest z pozyskiwaniem środków na działalność na rzecz młodzieży. Finansowanie wydarzeń edukacyjnych często narzuca często wymaga ujęcia w formule projektowej. Dlatego dla osób pracujących z młodzieżą ten obszar wiedzy jest jednym z kluczowych. Ujęcie projektowe pozwala dokonywać świadomych zmian, bazujących na właściwie zdiagnozowanych potrzebach w oparciu o metody, które są akceptowane przez grupę/ grupy docelowe. Metoda projektowa pozwala na zmierzenie rezultatów zmiany i wyciągnięcie wniosków z działań dzięki przeprowadzonej ewaluacji. W ciągu tego zjazdu uczestnicy nauczą się- techniki analizy potrzeb społeczności lokalnej, formułowania celów projektu, tworzenia harmonogramów i budżetu projektu, zarządzania zespołem projektu, monitorowania i ewaluacji projektu.

28 – 29 listopad: warsztat pierwszej pomocy psychologicznej i podstawowych narzędzi coachingu – warsztat poświęcony komunikacji w kontakcie indywidualnym w kontekście podstaw pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysu emocjonalnego młodych ludzi oraz narzędzi coachingu dla wspierania ich w rozwoju osobistym.

5 – 6 grudnia: warsztat superwizyjny – warsztat na którym uczestnicy/ki prowadzą swoje autorskie mini-warsztaty i otrzymują informacje zwrotną, dzięki czemu mogą doskonalić swój trenerski warsztat, inspirować się, ćwiczyć nowe narzędzia i rozwiązania w pracy z grupą.

trenerzy Szkoły

Paweł Dębek – założyciel i szef Instytutu Edukacji Społecznej. Od 20 lat prowadzi autorskie warsztaty i treningi psychologiczne oraz pomaga indywidualnie jako psychoterapeuta i coach. Jest psychologiem zdrowia oraz socjologiem organizacji i zarządzania. Ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat International Coaching Community. W latach 2001 – 2016 współtworzył i zarządzał organizacjami o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym, m.in. Dolnośląską Radą ds. Młodzieży, Polish Governance Institute, Coaching for Health. Był członkiem rządowych zespołów eksperckich, doradzając Szefowi Doradców Strategicznych Premiera RP w pracach nad raportem Młodzi 2011 oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2012 – 2018, kierując zespołem ds polityki na rzecz młodzieży i koordynując prace nad rządowym Programem Aktywna Młodzież. Pracował również dla takich instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako doradca prezesa zarządu. Odznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz regionu.

Kazimierz Szepiela – trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 roku zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Pracował jako trener podczas projektów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Koordynator Programów Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw oraz Mikrogranty NGO – funduszy dotacyjnych na rzecz oddolnych inicjatyw społecznych. Członek Zarządu Fundacji Umbrella oraz Instytutu Edukacji Społecznej. Członek Rady Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją, w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Członek kapituły konkursowej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Wrocławia. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

rekrutacja i warunki uczestnictwa

 • Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Dolnego Śląska w wieku między 18 a 30 rokiem życia.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zaproszenia wybranych osób na podstawie analizy treści zgłoszeń oraz rozmowy rekrutacyjnej. Ilość miejsc jest ograniczona.
 • Udział w szkole jest bezpłatny. Organizator zapewnia serwis kawowy w czasie zajęć, materiały edukacyjne, wydanie certyfikatu uczestnictwa. Koszty dojazdu i ewentualnego noclegu są po stronie uczestnika.
 • Nie ma możliwości udziału w wybranych zjazdach. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poproszeni o podpisanie oświadczenia o udziale we wszystkich warsztatach Szkoły. Absencje z przyczyn losowych będą rozpatrywane indywidualnie.

kontakt

Pytania w sprawie szkoły prosimy kierować na adres: ies@ies.org.pl

 

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu ze budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.