Szkoła pracy z młodzieżą to wyjątkowy program rozwojowy, stanowiący połączenie klasycznej szkoły trenerów, specjalistycznego kursu pracy z młodzieżą i warsztatu narzędzi do działania w społeczności lokalnej.

20 lat działalności Instytutu Edukacji Społecznej pozwoliło nam na wypracowanie własnego stylu trenowania umiejętności interpersonalnych i kompetencji psychologicznych, autorskiej metodyki pracy z grupami i pracy z młodzieżą oraz na stworzenie innowacyjnych narzędzi wspierania rozwoju lokalnych społeczności. Obok wielu działań rozwojowych z młodzieżą i dorosłymi, zdobyliśmy także bogate doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych programów szkolenia trenerów. W latach 2007 – 2011 przeprowadziliśmy 5 edycji Szkoły Młodych Trenerów dla osób, które stawiają pierwsze kroki w karierze trenerskiej. Implementowaliśmy w Polsce standardy zawodu pracownika młodzieżowego. W latach 2010 – 2015 zrealizowaliśmy 6 edycji Polsko – Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, nowatorskiego w skali europejskiej międzynarodowego programu szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej. W latach 2018 – 2020 przeprowadziliśmy 3 edycje Dolnośląskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych.

Szkoła pracy z młodzieżą to nasz flagowy projekt rozwojowy, w którym koncentrujemy całe nasze doświadczenie z obszarów działania z młodymi ludźmi, wspierania rozwoju lokalnych społeczności, budowania nowoczesnych systemowych rozwiązań w sferze publicznej, a przede wszystkim prowadzenia grup oraz trenowania umiejętności interpersonalnych i kompetencji psychologicznych. Tym unikatowym doświadczeniem chętnie się dzielimy.

kogo zapraszamy?

Do udziału w Szkole zapraszamy każdego, kto pracuje z młodzieżą lub do tej roli się przygotowuje i chce to robić dobrze, mieć potrzebne do tego profesjonalne przygotowanie, być wyposażonym w specjalistyczną wiedzę, w konkretne i praktyczne umiejętności, w przydatne narzędzia. Zapraszamy każdego, kto w pracy z młodzieżą i we wspieraniu młodych ludzi w rozwoju – chce połączyć praktykowanie pasji z profesjonalnym pomaganiem.

W szczególności kierujemy to zaproszenie do:

 • trenerów i coachów
 • pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych
 • opiekunów, koordynatorów i liderów wolontariatu
 • instruktorów harcerskich
 • psychologów i pedagogów szkolnych
 • nauczycieli
 • trenerów i instruktorów sportowych
 • studentów zainteresowanych pracą z młodzieżą, pracą z grupami i działaniem w lokalnych społecznościach i w organizacjach pozarządowych.

czego się nauczysz w Szkole?

 • poznasz bardziej siebie, swoje zasoby i mocne strony do pracy z ludźmi
 • rozwiniesz umiejętności interpersonalne i kompetencje psychologiczne
 • przygotujesz i przeprowadzisz samodzielnie warsztat edukacyjny z grupą
 • rozpoznasz swój osobisty styl pracy z grupą i nauczysz się radzić sobie w trudnych sytuacjach trenerskich
 • zyskasz wiedzę z obszaru psychologii rozwoju, psychologii zmiany, pracy z grupą, pracy z młodzieżą i wspierania rozwoju lokalnego
 • nauczysz się konkretnych i praktycznych narzędzi pracy z młodzieżą i działania w społeczności lokalnej
 • zdobędziesz umiejętności w obszarze pomocy psychologicznej i coachingu
 • nauczysz się konkretnych narzędzi pracy w społeczności lokalnej, dzięki nim zdobędziesz wiedzę, jak pozyskać środki na pracę z młodzieżą, a następnie jak skutecznie zorganizować projekt edukacyjny

Wartością dodaną Szkoły są relacje nawiązane pomiędzy uczestnikami, należącymi do społeczności osób pracujących z młodzieżą i projekty partnerskie, które często są wynikiem współpracy absolwentów naszych programów.

jaki jest program Szkoły?

Trening pracy z młodzieżą według standardu Instytutu Edukacji Społecznej zakłada rozwój w 3 obszarach: osobistych kompetencji psychologicznych, umiejętności pracy w kontakcie grupowym i indywidualnym oraz praktyki posługiwania się narzędziami edukacji pozaformalnej i rozwoju lokalnego.

1. trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest początkiem Szkoły. Trening interpersonalny to niezwykłe i niepowtarzalne doświadczenie rozwoju osobistego – stanowi najlepszą metodę edukacji psychologicznej. Jest przede wszystkim głębokim spotkaniem z samym sobą i z innymi ludźmi w grupie. Koncentruje się na obszarach związanych z emocjami i potrzebami.

Trening interpersonalny to:

 • możliwość usłyszenia jak widzą cię inni, jak reagują na twoje zachowania, jakich emocji wobec ciebie doświadczają
 • szansa nauczenia się rozpoznawania swoich potrzeb i mówienia o nich
 • okazja do zdobycia wiedzy o swoich zasobach i mocnych stronach
 • czas przeznaczony na nauczenia się lepszego funkcjonowania w grupie, również w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • okazja do budowania dobrych relacji z innymi ludźmi, trenowania wrażliwości i empatii, lepszego rozumienia innych, umiejętności słuchania, ale również radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Trening interpersonalny bardzo często jest momentem głębokiej zmiany w życiu, w relacjach z innymi ludźmi, w rozumieniu swoich potrzeb i potrzeb innych ludzi. To czas przeznaczony na zwiększanie swojej samoświadomości, poznawanie siebie. Trening daje szansę rozwijania inteligencji emocjonalnej i uczenia się nowych umiejętności społecznych. Jego efektem jest też wysokie poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie oraz większa przestrzeń do dalszej współpracy i uczenia się razem.

Trening interpersonalny trwa 5 dni. Nie ma stałego programu. O tym, co się wydarzy między jego początkiem a zakończeniem decyduje zaangażowanie, otwartość i aktywność uczestników.

2. warsztat pracy z grupą

W trakcie tego warsztatu ćwiczymy wszystkie kompetencje pracy z grupą – wynikające zarówno z dynamiki procesu interpersonalnego, jak i będące odpowiedzią na wyzwanie dobrego zaplanowania struktur edukacyjnych.

W pierwszej kolejności omawiamy dynamikę grupową, odwołując się do doświadczenia treningu interpersonalnego – pod kątem emocji, zachowań i potrzeb członków grupy oraz stosowania adekwatnych do nich interwencji trenera. Następnie ćwiczymy początki pracy z grupą – z jednej strony trenując indywidualnie zachowania trenerskie w trudnych interpersonalnie sytuacjach, a z drugiej konstruując narzędzia do budowania bezpieczeństwa w zespole.

Ostatnim dużym rozdziałem tego warsztatu jest zdobycie wiedzy, a następnie przećwiczenie jej w praktyce, w zakresie budowania scenariusza zajęć warsztatowych, w oparciu o:

 • właściwie zdiagnozowane potrzeby uczestników
 • dobrze sformułowane i uzgodnione cele rozwojowe w wymiarze indywidualnym i grupowym
 • prawidłowo dobrane techniki edukacji pozaformalnej i narzędzia koncepcji uczenia się przez doświadczenie
 • uwarunkowania wynikające ze specyficznych potrzeb uczestników, natury warsztatu, dynamiki grupy, organizacji zajęć
 • konieczność uwzględnienia ewaluacji celów i zaplanowania dalszych działań rozwojowych.

Praktykowanie posługiwania się strukturą warsztatu przeplatamy elementami teorii z zakresu psychologii uczenia się, edukacji pozaformalnej i wiedzy o procesach grupowych, ponad to dzieląc się dobrymi praktykami, budując bank pomysłów na ćwiczenia i gry zespołowe, ale przede wszystkim nieustannie trenując zachowania trenerskie i kontakt z grupą.

3. warsztat kontaktu z młodzieżą

Cele tego warsztatu koncentrują się wokół dwóch obszarów:

 • zrozumienia etapu rozwoju człowieka w okresie nastoletnim i wynikających z niego potrzeb społecznych i psychologicznych
 • zdobycia umiejętności odpowiadania na te potrzeby z wykorzystaniem szerokiej palety narzędzi oscylujących między pojęciami „pomaganie” i „wspieranie”.

Warsztat jest bardzo różnorodny w treści – zawiera:

 • elementy treningu umiejętności wychowawczych
 • naukę na temat psychologii zmiany
 • fundamenty pomocy psychologicznej
 • podstawowe zasady interwencji kryzysowej
 • elementarz metody socjoterapeutycznej
 • ćwiczenie prostych narzędzi coachingowych.

Punktem wyjścia tego warsztatu jest psychologia rozwoju człowieka i wypływający z niej praktyczny trening umiejętności psychologicznych w dwóch obszarach: wspierania młodych ludzi w twórczym wzmacnianiu swojego potencjału oraz pomagania im w radzeniu sobie z kryzysami i deficytami. Chcemy, żeby absolwent Szkoły pracy z młodzieżą był gotowy do poruszania się po obu tych ścieżkach i chcemy wyposażyć go w podstawowe umiejętności do tych zadań.

4. warsztat działania w społeczności lokalnej

Ten warsztat to zestaw konkretnych i praktycznych narzędzi do pracy nad zmianą i rozwojem w lokalnej społeczności.

Rozpoczniemy od zrozumienia, czym jest praca z młodzieżą, jak wyglądają jej najbardziej zaawansowane modele na przykładach z Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz w jaki sposób nurt ten kształtuje się w Polsce.

Potem porozmawiamy o tym, czym jest projekt młodzieżowy, w jaki sposób i w oparciu o jakie zasady go skonstruować, aby stwarzał jak najlepszą przestrzeń do rozwoju dla młodych ludzi. Oczywiście przećwiczymy to praktycznie.

Następnie przyjrzymy się szczegółowo dwóm typom projektów młodzieżowych w formie studium przypadku: treningowi młodzieżowych liderów i międzynarodowej wymianie młodzieży. Zrobimy to na bazie autentycznych projektów, które realizowaliśmy w Instytucie. Pokażemy kuchnię tych pomysłów: opowiemy o ich konstrukcji, zaprezentujemy proces ich organizacji, przedyskutujemy ryzyka i pułapki projektowe, będziemy analizować sukcesy i porażki, które się z nimi wiązały.

A potem pokażemy rzecz fundamentalną dla profesjonalnej pracy z młodzieżą: w jaki sposób pozyskiwać pieniądze na działania młodzieżowe. Wskażemy konkretne źródła finansowania i przećwiczymy procedury zdobywania środków. Podzielimy się radami, doświadczeniem i dobrymi praktykami. Wszystko to w oparciu o aktualny stan wiedzy.

Na koniec pokażemy w jaki sposób zarządza się projektem: od metodologii zarządzania projektem, przez procedury porządkujące proces projektowy, po konkretne narzędzia, którymi posługują się zawodowi koordynatorzy projektów.

Bardziej konkretnie i praktycznie na temat rozwoju lokalnego się nie da.

5. trening superwizyjny

Jest zamknięciem procesu rozwojowego Szkoły i polega na ćwiczeniu osobistego stylu pracy grupowej z młodzieżą. Najważniejszymi elementami treningu superwizyjnego są:

 • możliwość samodzielnego przeprowadzenia wybranego fragmentu warsztatowego na forum grupy ćwiczeniowej
 • otrzymanie informacji zwrotnych od uczestników i trenera – superwizora
 • zespołowe przeanalizowanie mocnych stron swojego warsztatu, punktów krytycznych i dynamiki procesu grupowego.

Finalnym elementem treningu superwizyjnego jest wymiana informacji zwrotnych pomiędzy uczestnikami Szkoły i podsumowanie czasu wspólnego rozwoju.

jak pracujemy?

Warsztaty prowadzimy w oparciu o najbardziej nowoczesne metody pracy grupowej, bazujące na idei uczenia się przez doświadczenie: ćwiczenia, gry, symulacje, ustawienia systemowe, dramy, analizę przypadku, mini-wykład, informacje zwrotne, pracę w grupach, pracę indywidualną, dyskusję, narzędzia coachingowe – tak by maksymalnie zapewnić uczestnikom okazję do trenowania konkretnych umiejętności i przełożenia ich na codzienną praktykę.

W swojej pracy chętnie opieramy się na procesie grupowym – jesteśmy przekonani, że tylko zanurzenie się w prawdziwym doświadczeniu i odwołanie do realnych potrzeb uczestników szkolenia w kontekście ich codzienności – pozwala na efektywne uczenie się i prawdziwą, długotrwałą zmianę, która przynosi konkretne korzyści.

kto prowadzi treningi i warsztaty?

Wiodącymi trenerami Szkoły są:

Paweł Dębek

Założyciel i szef Instytutu Edukacji Społecznej. Od 20 lat prowadzi autorskie warsztaty i treningi psychologiczne oraz pomaga indywidualnie jako psychoterapeuta i coach. Jest psychologiem zdrowia oraz socjologiem organizacji i zarządzania. Ukończył renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat International Coaching Community.

W latach 2001 – 2016 współtworzył i zarządzał organizacjami o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym, m.in. Dolnośląską Radą ds. Młodzieży, Polish Governance Institute, Coaching for Health. Był członkiem rządowych zespołów eksperckich, doradzając Szefowi Doradców Strategicznych Premiera RP w pracach nad raportem Młodzi 2011 oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej jako członek Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2012 – 2018, kierując zespołem ds polityki na rzecz młodzieży i koordynując prace nad rządowym Programem Aktywna Młodzież. Pracował również dla takich instytucji jak Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako doradca prezesa zarządu. Odznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz regionu.

Kazimierz Szepiela

Trener, manager, doradca, społecznik. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys. Od 2001 roku zaangażowany w pracę na rzecz sektora pozarządowego w kraju i za granicą. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu”. Pracował jako trener podczas projektów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Białorusi. Koordynator Programów Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw oraz Mikrogranty NGO – funduszy dotacyjnych na rzecz oddolnych inicjatyw społecznych. Członek Zarządu Fundacji Umbrella oraz Instytutu Edukacji Społecznej. Członek Rady Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa.

Specjalizuje się we wspieraniu liderów organizacji pozarządowych w obszarach: zarządzania organizacją, w tym zarządzania strategicznego, pozyskiwania środków na działalność statutową, prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Współtwórca i członek zarządu Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – federacji organizacji pozarządowych pracujących na rzecz młodzieży. Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego I Kadencji. Autor publikacji z obszaru partycypacji społecznej młodzieży, źródeł finansowania działalności statutowej, a także współautor propozycji aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego o tematykę młodzieżową. Członek kapituły konkursowej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Wrocławia. Wraz z zespołem Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa laureat nagrody Pro Publico Bono dla najlepszej organizacji pozarządowej o zasięgu regionalnym. Za swoją działalność uhonorowany przez Sejmik Wojewódzki Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”.

jakie są opinie absolwentów naszych szkół trenerskich?

„Udział w szkoleniach był dla mnie piękną przygodą obfitującą w szereg inspirujących zdarzeń. To spotkania z pasjonującymi ludźmi, to wiedza przekazywana w bardzo kreatywny sposób, to zbudowane relacje i więzi, które trwają. A przede wszystkim to ogromna praca nad sobą i inwestycja we własny rozwój. Dzięki zdobytym od trenerów IES narzędziom, dzięki wielu sesjom i praktycznym wskazówkom nie mam problemów we współpracy z grupami, a moja praca jest moją pasją, wzbogaconą doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas szkoleń w Instytucie Edukacji Społecznej. Szczerze polecam osobom, które pragną doświadczać, rozwijać się i zmieniać.”
Ewelina Kurpios, pedagog, doradca zawodu, trener, uczestnik Szkoły Młodych Trenerów i Studium Animacji Społecznej

„Szkoła Trenerów Młodzieżowych to był mój strzał w dziesiątkę, poszerzyłam i usystematyzowałam wiedzę…ale co tam teoria… to treningi i warsztaty otworzyły mi oczy i głowę na wiele nowych aspektów. Warsztat z youth-workerami z Wielkiej Brytanii – to na nim opieram teraz moje podejście do pracy z młodzieżą, warsztaty z Pawłem – wymagające wysiłku ale jakże teraz niezbędne i przydatne, trening interpersonalny – to trzeba przeżyć! Polecam każdemu kto pracuje z młodzieżą.”
Barbara Zwierzyńska-Doskocz, Złotoryja, animatorka, liderka lokalna, youthworker, Prezeska Stowarzyszenia NASZE RIO

„Zastanawiasz się nad współpracą z IES-em? Odradzam! Dlaczego? Już nic nigdy nie będzie takie samo… Kompetentni trenerzy, atmosfera bezpieczeństwa i niezapomniane warsztaty – doświadczysz profesjonalizmu (przez duże „P”). Twoje oczekiwania wzrosną, a kto im potem sprosta?”
Jola Goździk, uczestniczka IV edycji Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych, polonistka, kulturoznawczyni, animatorka

Certyfikat i Podręcznik

Każdy absolwent Szkoły pracy z młodzieżą otrzymuje certyfikat, potwierdzający jej ukończenie wraz z wykazem tematów zajęć i ilością ich godzin oraz Podręcznik pracy z młodzieżą, będący teoretycznym uzupełnieniem programu Szkoły.

Aby ukończyć Szkołę należy wziąć udział w treningu interpersonalnym i superwizyjnym oraz w minimum 40 godzinach zajęć warsztatowych.

Absolwentów Szkoły zapraszamy do współpracy w naszych projektach, przy prowadzeniu warsztatów i treningów, co stanowi okazję do dalszego rozwoju i zdobywania kolejnych doświadczeń w pracy z grupami.

jak Szkoła jest zorganizowana?

Trening interpersonalny ma charakter wyjazdowy i trwa 5 dni, w czasie których odbywa się około 40 godzin zajęć. Warsztaty oraz trening superwizyjny odbywają się we Wrocławiu, każdy z nich trwa 20 godzin w trakcie dwóch dni weekendowych – w sobotę i w niedzielę. A zatem łączna liczba godzin szkoleniowych Szkoły wynosi 120.

Warsztaty i trening superwizyjny odbywają się we Wrocławiu, natomiast trening interpersonalny, który otwiera Szkołę, ma charakter wyjazdowy do ośrodka w pobliżu Wrocławia – tam uczestnicy pokrywają samodzielnie koszty pobytu.

Aby już teraz zapisać się na listę uczestników lub zadać pytanie o dodatkowe informacje – prosimy o kontakt na adres:

ies@ies.org.pl